THÔNG BÁO SINH VIÊN
  
Chi tiết thông báo
Đóng

Kế hoạch thực tập chuyên ngành Đại học K56 (6 tuần)
08/05/2017 11:32:14 SA

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo kế hoạch thực tập chuyên ngành lớp 56TH1 + 56TH2 như sau:
   + Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn thực tập: 56TH1(download)  + 56TH2 (download).
   + Mẫu báo cáo kết quả thực tập: download 
   + Thời gian thực tập: từ ngày 08/05/2017 đến ngày 17/06/2017 (6 tuần)

Đề nghị sinh viên liên hệ với giáo viên hướng dẫn để bắt đầu thực tập.

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN