Giới thiệu
Minimize
THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 2019
Trình độ đại học:
-Ngành CN Kỹ thuật hoá học (7520301), Chỉ tiêu 60 sv, liên hệ tư vấn: Thầy Ngọc 01213666096, link CNKT Hóa học
-Ngành CN Sau thu hoạch (7540104) , Chỉ tiêu 40 sv, liên hệ tư vấn: Cô Hương 0898360525, link CN Sau Thu Hoạch
-Ngành CN Chế biến thủy sản (7540105) , Chỉ tiêu 50 sv, liên hệ tư vấn: Thầy Bảo 0995385288, link CNCB Thủy sản
-Ngành CN Thực phẩm (7540101), gồm 2 Chuyên ngành: Công nghệ thực  phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm). Chỉ tiêu 200 sv, liên hệ tư vấn: Thầy Đức 0913417474, link CN Thực phẩm, Thầy Phúc 0965049431, link ĐBCL&ATTP

Trình độ cao đẳng:
Công nghệ thực phẩm (6540103), Chỉ tiêu 80. liên hệ tư vấn: Thầy Đức 0913417474, link CN Thực phẩm

Tư vấn chung: Thầy Bảo 0995385288, Thầy Minh 0918010755
  
Hướng tới
Minimize

    


                                               
  
Đổi mới PPGD
Minimize
  
Học bổng-việc làm
Minimize
  
Kỷ yếu học tốt
Minimize