Chi tiết thông báo
Đóng

Buổi bảo vệ cấp cơ sở của NCS Trần Văn Vương
21/12/2018 4:13:37 CH

Khoa Công nghệ Thưc phẩm – Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo và kính mời các thầy cô giáo, học viên cao học, nghiên cứu sinh và tất cả những ai quan tâm đến dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở:

- NCS: Trần Văn Vương,

- Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CHITIN PHÂN TỬ LƯỢNG THẤP CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC VÀ BƯỚC ĐẦU THỬ NGHIỆM TRONG BẢO QUẢN CÁ NGỪ CHÙ (AUXIS THAZARD) NGUYÊN LIỆU”,

- Chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản, Mã số 9540105,

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Ngọc Bội và PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

- Nơi bảo vệ: phòng Chuyên đề - tầng 3 thư viện

- Thời gian tổ chức: 14h ngày 6/1/2019.

Trân trọng thông báo.