Chi tiết thông báo
Đóng

Công ty IDI Đồng Tháp tuyển dụng
19/07/2019 5:22:21 SA

Kính mời sinh viên k57 CBTS, CNTP,8g00 ngày 26/7/2019 đến VP BM Công nghệ Chế biến để phỏng vấn xin việc.