Enter Title
Đóng
Kỷ yếu hội nghị định hướng NCKH cho SV Khoa CNTP năm học 2012-2013

Tổng kết và đánh giá hoạt động NCKH của sinh viên Nhà trường và Khoa CNTP giai đoạn 2001-2012   File pdf
Giới thiệu những hướng nghiên cứu chính, các đề tài NC của các bộ môn và giáo viên trong khoa   File pdf
Hướng dẫn SV lựa chọn đề tài nghiên cứu, xây dựng đề cương NC và thực hiện đề tài NCKH   File pdf
Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu sinh viên trong khoa đang thực hiện đề tài NCKH   File pdf