Sinh hoạt học thuật
Minimize

    KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                    


TỔNG HỢP BÁO CÁO SINH HOẠT HỌC THUẬT

1. Sinh hoạt học thuật tháng 11/2015 (lần 1)
- Báo cáo 1: Tiếp cận và định hướng sử dụng các phần mềm miễn phí của Autodesk theo chủ trương của Bộ GDDT
 Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn
- Báo cáo 2: Kết quả nghiên cứu chế tạo tiêu Radar mới và hướng triển khai vào thực tiễn cho tàu cá Việt Nam
 Tác giả: Trần Tiến Phức
2. Sinh hoạt học thuật tháng 11/2015 (lần 2)
- Báo cáo 1: Bộ lọc Kalman mở rộng và ứng dụng
  Tác giả: Nguyễn Văn Hân
- Báo cáo 2: Tìm hiểu E-learning và ứng dụng công cụ E-learning
  Tác giả: Trần Đức Dũng
3. Sinh hoạt học thuật tháng 9/2016
- Báo cáo: Ứng dụng board mạch Arduino trong các bài thực hành Đo lường cảm biến
 Tác giả: Nguyễn Văn Hân
4. Sinh hoạt học thuật tháng 1/2017
- Báo cáo: Các giao thức truyền nhận dữ liệu nối tiếp
 Tác giả: Nguyễn Văn Hân
5. Sinh hoạt học thuật tháng 3/2018
- Báo cáo: Cập nhật chương trình giảng dạy học phần Cấu kiện điện tử
Tác giả: Trần Tiến Phức
- Báo cáo: "Tìm thông số tối ưu cho bộ điều khiển PID"
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy
6. Sinh hoạt học thuật tháng 4/2018
- Báo cáo: "Giới thiệu logic mờ và ứng dụng trong điều khiển"
Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn
- Báo cáo: "Giơi thiệu mạng cảm biến không dây WSN và ứng dụng trong thủy sản"
Tác giả: Nguyễn Văn Hân
7. Sinh hoạt học thuật tháng 5/2018
- Báo cáo: Kết quả khóa học tiến sĩ
Tác giả: Hoàng Thị Thơm
- Báo cáo: Động cơ cảm ứng 6 pha và ứng dụng
Tác giả: Nhữ Khải Hoàn
8. Sinh hoạt học thuật tháng 6/2018
- Báo cáo: "Hệ thống quản lý tàu thuyền VMS"
Tác giả: Nguyễn Văn Hân
- Báo cáo: Thuật toán tối ưu bầy đàn và ứng dụng trong tìm thông số PID của động cơ KĐB 3 pha
Tác giả: Hoàng Thị Thơm