Chương trình học phần và Giảng dạy học phần
Minimize

ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN CẬP NHẬT TỪ K58

(Do bộ môn Điện tử - Tự động quản lý)

Cảm biến và ứng dụng

Cấu kiện điện tử

Điện tử công suất

Điện tử hàng hải

Điện tử số

Điện tử tương tự

Thực hành điện tử tương tự

Điều khiển tự động

Đồ án thiết kế mạch điện tử

Đo lường điện, điện tử

Khoa học và vật liệu nano

Kỹ thuật Audio-video

Kỹ thuật điện tử

Tiếng anh chuyên ngành điện – điện tử

Kỹ thuật truyền số liệu

Kỹ thuật Vi xử lý

Mạng không dây

Mạng truyền thông công nghiệp

Nguyên lý mạch tích hợp

Quang điện tử

SCADA-DCS

Thực hành điện tử

Thực hành kỹ thuật điện tử

Vi điều khiển


Xử lý tín hiệu số

Điện tử công nghiệp


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN, HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2019-2020

STT

LỚP

 HỌC PHẦN

GIẢNG VIÊN

1

60DDT1 

Điện tử số

Nhữ Khải Hoàn

2

60DDT2

Điện tử số

Nhữ Khải Hoàn

3

61C.CNTT
Kỹ thuật điện và điện tử Nhữ Khải Hoàn
4

61C.DDT Kỹ thuật điện tử số Nhữ Khải Hoàn

5

59 DDT1, 59 DDT2

Tiếng Anh chuyên ngành

Hoàng Thị Thơm

6

61DDT1 , 61DDT2

Cấu kiện điện tử

Hoàng Thị Thơm

7

61CDT 

Kỹ thuật điện tử

Hoàng Thị Thơm

8

61CNOT1,2,3
Kỹ thuật điện tử Hoàng Thị Thơm 
9 61C.DDT Kỹ thuật điện tử tương tự Hoàng Thị Thơm 

10

60C.DDT

Điện tử công suất

Nguyễn Thị Thùy

11

60DDT1, 60DDT2

Đo lường điện , điện tử

Nguyễn Thị Thùy

12 59DDT1, 59DDT2

Điều khiển tự động Nguyễn Thị Thùy
13

60CTM Điện tử công nghiệp Nguyễn Thị Thùy

14

59 DDT1, 59 DDT2

Vi điều khiển

Nguyễn Thanh Tuấn

15

60C.DDT

Audio - Video

Nguyễn Thanh Tuấn

16

59C.DDT

Kỹ thuật Audio Video

Nguyễn Thanh Tuấn

17

59DDT2 Nguyên lý mạch tích hợp Nguyễn Thanh Tuấn
18

60DDT1, 60DDT2 Khoa học và vật liệu nano Phan Văn Cường

     ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN, HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2019-2020

STT

LỚP

 HỌC PHẦN

GIẢNG VIÊN

1

60C.DDT

Điều khiển tự động

Nhữ Khải Hoàn

2

59 KTCK1, 59 KTCK2

Điện tử công nghiệp

Nhữ Khải Hoàn

4

59 DDT1, 59 DDT2

Kỹ thuật truyền số liệu

Hoàng Thị Thơm

5

60C.DDT

Kỹ thuật truyền số liệu

Hoàng Thị Thơm

6

60 DDT1, 60 DDT2

Điện tử tương tự

Hoàng Thị Thơm

7 59CKDL Kỹ thuật  Điện - Điện tử Hoàng Thị Thơm 

8 59CKDL SCADA 

Hoàng Thị Thơm
9 60DDT1, 60DDT2 Phương pháp nghiên cứu khoa học Hoàng Thị Thơm

10

59 DDT1, 59 DDT2

Điện tử công suất

Nguyễn Thị Thùy

11

60C.DDT

Đo lường và cảm biến

Nguyễn Thị Thùy

12 59DDT1, 59DDT2

Cảm biến và ứng dụng Nguyễn Thị Thùy

13

61DDT1

Nhập môn ngành Điện điện tử

Nguyễn Thị Thùy

14

59 DDT1, 59 DDT2

Kỹ thuật Vi xử lý

Nguyễn Thanh Tuấn

15

60C.DDT

Kỹ thuật Vi xử lý

Nguyễn Thanh Tuấn

16

58 DDT1, 58 DDT2

Kỹ thuật Audio Video

Nguyễn Thanh Tuấn