Giảng viên Bộ môn Điện tử - Tự động
Minimize
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG

STT

Họ và tên

Học vị

Chức danh

Điện thoại

Email

1

Nhữ Khải Hoàn

Thạc sỹ/NCS

GV/Q.TK

0913433877

hoannk@ntu.edu.vn

 2 Trần Tiến Phức 
 Tiến sĩ  GVC (nghỉ hưu)  0913419765  phuctt@ntu.edu.vn

3

Nguyễn Văn Lợi

Kỹ sư

GVTH

0983733274

loinv@ntu.edu.vn

4

Hoàng Thị Thơm

Tiến sĩ

TBM/GV


thomht@ntu.edu.vn

5

Nguyễn Văn Hân

Thạc sỹ/NCS

GV

Học NN

hannv@ntu.edu.vn

6

Trần Đức Dũng

Thạc sỹ/NCS

GV

Học NN

dungtd@ntu.edu.vn

7

Nguyễn Thanh Tuấn

Thạc sỹ

GV

0984517913

tuannt@ntu.edu.vn

8
 
 Nguyễn Thị Thùy  Thạc sỹ  GV   nguyenthuy@ntu.edu.vn