Bộ môn Điện tử - Tự động
Minimize
Tài liệu chuyên môn
Minimize

1. Hướng dẫn trình bày Đồ án/Chuyên đề tốt nghiệp

Tất cả các sinh viên thực hiện Đồ án/Chuyên đề tốt nghiệp đều phải làm báo cáo theo mẫu quy định của Nhà trường. Khuyến khích sinh viên trình bày báo cáo/Đồ án môn học/Báo cáo thực tập cũng theo mẫu này.
Link tải trực tiếp tại đây: Trinh bay DoAnTotNghiep-Phụ lục 9 (QĐ 197-ĐHNT-tu K52).doc