Minimize


I. Đề cương học phần

     1. Vật lý đại cương - Đại học

     2. Vật lý đại cương - Cao đẳng

     3. Thực hành vật lý

II. Đề cương chi tiết học phần

A. Vật lý đại cương

Đề cương chi tiết PHY308. PGS. GVCC. TS. Lê Văn Hảo (Cho tất cả các lớp VLĐC - Hệ ĐH)
Download

Đề cương chi tiết PHY308. GVC.TS. Phan Văn Cường (Cho tất cả các lớp VLĐC - Hệ ĐH) Download

Đề cương chi tiết PHY206. GVC.TS. Phan Văn Cường (Cho tất cả các lớp VLĐC - Hệ CĐ) Download

Đề cương chi tiết PHY308. GV. ThS. Phan Nhật Nguyên (Cho tất cả các lớp VLĐC - Hệ ĐH) Download

Đề cương chi tiết PHY206. GV. ThS. Phan Nhật Nguyên (Cho tất cả các lớp VLĐC - Hệ CĐ) Download

Đề cương chi tiết PHY308. GV. ThS. Phan Nguyễn Đức Dược (Cho tất cả các lớp VLĐC - Hệ ĐH) Download

Đề cương chi tiết PHY206. GV. ThS. Phan Nguyễn Đức Dược (Cho tất cả các lớp VLĐC - Hệ CĐ) Download


Đề cương chi tiết học phần HKII, 2019-2020 (E-Learning)


Đề cương chi tiết PHY308. GVC.TS. Phan Văn Cường (Cho tất cả các lớp VLĐC - Hệ ĐH) Download

Đề cương chi tiết PHY308. GV. ThS. Phan Nhật Nguyên (Cho tất cả các lớp VLĐC - Hệ ĐH) Download

Đề cương chi tiết PHY206. GV. ThS. Phan Nhật Nguyên (Cho tất cả các lớp VLĐC - Hệ CĐ) Download

Đề cương chi tiết PHY308. GV. ThS. Phan Nguyễn Đức Dược (Cho tất cả các lớp VLĐC - Hệ ĐH) Download


B. Thực hành thí nghiệm vật lý đại cương

Đề cương chi tiết PHY307. GVC.TS. Phan Văn Cường (Cho tất cả các nhóm TH VLĐC) Download

Đề cương chi tiết PHY307. GV.ThS. Phan Nhật Nguyên (Cho tất cả các nhóm TH VLĐC) Download

Đề cương chi tiết PHY307. GV.ThS. Phan Nguyễn Đức Dược (Cho tất cả các nhóm TH VLĐC) Download