Tổ chức nhân sự
Minimize
BAN CHỦ NHIỆM KHOA
• Quyền trưởng Khoa: ThS. Nhữ Khải Hoàn
Email: hoannk@ntu.edu.vn
• Phó trưởng Khoa: TS. Bùi Thúc Minh
Email: minhbt@ntu.edu.vn

• Thư ký Khoa: Phạm Thị Liên
Email: lienpt@ntu.edu.vn
Điện thoại: 02582471456


BỘ MÔN ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG
• Tầng 1, G1, trường Đại học Nha Trang
• Trưởng bộ môn: TS. Hoàng Thị Thơm

BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
• Tầng 2, G1, trường Đại học Nha Trang
• Quyền Trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Hoài Bão

BỘ MÔN VẬT LÝ
• Tầng 3, Giảng đường G1, trường Đại học Nha Trang
• Trưởng bộ môn: TS. Phan Văn Cường


CHI BỘ
• Bí thư: Phan Văn Cường
• Chi ủy viên: Nhữ Khải Hoàn

CÔNG ĐOÀN
• Chủ tịch: Nguyễn Văn Lợi
• Ủy viên: Phan Nhật Nguyên, Phạm Thị Liên

ĐOÀN THANH NIÊN
• Bí thư: Nguyễn Thanh Tuấn
• Phó bí thư: Châu Thị Mỹ Phụng (Sinh viên K58)