UsersOnline
Minimize
Membership Membership:
Latest New User Latest: Nguyễn Thành Phương
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 30

People Online People Online:
Visitors Visitors: 4
Members Members: 0
Total Total: 4

Online Now Online Now:
Liên Chi hội
Minimize
DANH SÁCH BAN CÁN SỰ LỚP NĂM HỌC 2017-2018

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Trần Sĩ Tuấn

Lớp trưởng

56 DDT

Phạm Hữu Thạo

Lớp phó

56 DDT

2

Lê Nguyễn Trọng Hải

Lớp trưởng

57 DDT1

Huỳnh Văn Thông

Lớp phó

57 DDT1

3

Phạm Long Hải

Lớp trưởng

57 DDT2

Nguyễn Hồng Khanh

Lớp phó

57 DDT2

4

Nguyễn Tuấn Ngọc

Lớp trưởng

58 DDT1

Trần Xuân Tài

Lớp phó/Bí thư

58 DDT1

5

Bùi Văn Tâm

Lớp trưởng

58 DDT2

Nguyễn Thị Mỹ Phụng

Lớp phó/Bí thư

58 DDT2

6

Trương Quang Hiếu

Lớp trưởng

58 CDDT

Lê Bảo Châu

Lớp phó/Bí thư

58 CDDT

7

Huỳnh Duy Gen

Lớp trưởng

57 CDDT

Dương Quốc Duyệt

Lớp phó/Bí thư

57 CDDT

8

Nguyễn Tiến Hậu

Lớp trưởng

59 DDT1

Ngô Thị Thùy Dung

Lớp phó/Bí thư

59 DDT1
 9  Nguyễn Phong Tình

 Lớp trưởng  59 DDT2
  Hà Tuân   Lớp phó  59 DDT2