Chi tiết thông báo
Đóng

Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo và sinh hoạt học thuật cấp khoa năm 2018
05/05/2018 9:12:19 SA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Số: …/TBKĐ-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo

Kính gửi:  CBVC Khoa Điện – Điện tử

                                   

Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2017 – 2018 của Khoa Điện – Điện tử;

Căn cứ thông báo số 500/TB-ĐHNT về việc tổ chức hội thảo hằng năm và kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Khoa Điện – Điện tử sẽ tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo năm 2018. Cụ thể như sau:

Thời gian: Ngày 25/5/2018

Địa điểm: Văn phòng khoa Điện – Điện tử

Nội dung: Các tác giả có thể đề cập ít nhất một trong số các chủ đề sau:

-    Vận dụng cải tiến cách thức tổ chức dạy học, phương thức tổ chức và đánh giá.

-    Phát triển chương trình đào tạo, chương trình học phần, giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo.

-    Ứng dụng nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng dạy và học.

-    Nâng cao năng lực đội ngũ giảng dạy.

-    Nâng cao chất lượng hoạt động học tập và động cơ thái độ của người học.

-    Phát triển, ứng dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học.

-    Phát triển mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Cách thức tham dự: Các thầy cô giáo trong Khoa viết bài theo mẫu đính kèm và gửi về cho thư ký hội nghị (thầy Nguyễn Văn Hân, email: hannv@ntu.edu.vn). Hạn cuối nhận bài là ngày 20 tháng 5 năm 2018. Sau khi phản biện, bài viết sẽ được đăng trên kỷ yếu của hội nghị

Nơi gửi:

Như kính gửi;

Lưu VPK.

Q. Trưởng Khoa

(đã ký)

Nhữ Khải Hoàn