Chi tiết thông báo
Minimize

Lịch bảo vệ Tốt nghiệp K57
6/15/2019 2:33:58 PM

Thông báo
Lịch bảo vệ Đồ án /Khóa luận tốt nghiệp (k57), HK II năm 2018-2019 và Danh sách sinh viên được phân chia cụ thể theo từng buổi bảo vệ.
Chi tiết như file

Trân trọng!