Chi tiết thông báo
Minimize

Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện đồ án TN (K58)
2/17/2020 8:20:20 PM

Gửi các em sinh viên K58 danh sách SV:

1. Thực hiện đồ án tốt nghiệp
2. Thực hiện chuyên đề tốt nghiệp

Ngày 20/02/2020, Khoa sẽ cập nhật và xét thêm các trường hợp làm đồ án tốt nghiệp (Nếu đủ điều kiện: Học lực đạt loại khá trở lên)

Trân trọng!