Đổi mới PPGD và ĐG
Minimize
Năm học 2019-2020
Đang cập nhật
 Đổi mới công tác giảng dạy năm học 2013-2014

LỊCH DỰ GIỜ BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP-HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2013-2014

STT

GIÁO VIÊN

MÔN HỌC

LỚP

THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Ngọc Soạn

Cung cấp điện

53CDDT

Tiết 7 thứ tư ngày 12/3,

G6 202


2

Mai Văn Công

Kỹ thuật điện

55XD1

thứ 2 tiết 3, ngày 24/3

G6 201


3

Bùi Thúc Minh

Kỹ thuật chiếu sáng

53DDT

tiết 8 thứ 3 ngày 11/3 Giảng đường G6 201


4

Nguyễn Hoài Bảo

Quản lý dự án và tổ chức sản xuất

54DDT

Tiết 6,7 thứ hai ngày 24/3, G7 504


LỊCH DỰ GIỜ BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP-HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2013-2014

STT

GIÁO VIÊN

MÔN HỌC

CHI HỘI

THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM

1

Nguyễn Thị Ngọc Soạn

Cung cấp điện

53DDT

Tiết 3,4 thứ hai 18/11,

G6 201

2

Nguyễn Thị Ngọc Soạn

Máy điện và khí cụ điện

54CDDT

Thứ sáu 15/11 tiết 6,7,

G6 202

3

Trần Tiến Phức

Quang điện tử

54CDDT

tiết 8;9 thứ 5, ngày 7/11, G6, 202

4

Trần Tiến Phức

Quang điện tử

54CDDT

8;9 thứ 7 ngày 9 tháng 11

5

Mai Văn Công

Kỹ thuật điện

54XD1

tiết 8,9 thứ 4 ngày 13/11  G6 103

6

Mai Văn Công

Kỹ thuật điện

54XD2

thứ 5 tiết 1,2 ngày 14/11  G5103

7

Bùi Thúc Minh

Kỹ thuật chiếu sáng

53CDDT

tiết 3,4 thứ 5 ngày 21/11 Giảng đường G6 201

8

Bùi Thúc Minh

PLC

53CDDT

Thứ 7 ngày 23/11: tiết 3,4 giảng đường G6 201

9

Nguyễn Hoài Bảo

Truyền động điện

53CDT

Tiết 1, 2 -15/11, 22/11

G6 201