Chương trình học phần
Minimize
Đề cương chi tiết học phần (HK 2, NH 2019- 2020)

BM Điện công nghiệp Tải file

1. GV Lê Thị Hường 
2. GV Nguyễn Xuân Huy 
3. GV Nguyễn Hoài Bão 
4. GV Bùi Thúc Minh 
5. GV Nguyễn Thị Thu Trang

Đề cương chi tiết học phần (HK 1, NH 2019- 2020)

1. GV Lê Thị Hường Tải file
2. GV Nguyễn Xuân Huy Tải file
3. GV Nguyễn Hoài Bão Tải file
4. GV Bùi Thúc Minh Tải file
5. Hoàng Thị Thơm Tải file
6. Nguyễn Ngọc Hạnh Tải file

Đề cương chi tiết học phần (HK 2, NH 2018- 2019)

1. GV Lê Thị Hường Tải file
2. GV Nguyễn Thị Thu Trang Tải file
3. GV Nguyễn Xuân Huy Tải file
4. GV Nguyễn Hoài Bão Tải file
5. GV Bùi Thúc Minh Tải file

Đề cương học phần và đề cương chi tiết học phần 

BM Điện công nghiệp

1. Đề cương học phần (Khóa 58) Tải file

2. Đề cương chi tiết học phần (HK 1 năm học 2017-2018) Tải file

3. Đề cương chi tiết học phần (HK 2 năm học 2017-2018) Tải file

4. Đề cương chi tiết học phần (HK 1 năm học 2018-2019)                       Tải file