Chương trình học phần
Đóng
Đề cương học phần và đề cương chi tiết học phần 
BM Điện công nghiệp

1. Đề cương học phần (Khóa 58) Tải file

2. Đề cương chi tiết học phần (HK 1 năm học 2017-2018) Tải file

3. Đề cương chi tiết học phần (HK 2 năm học 2017-2018) Tải file

4. Đề cương chi tiết học phần (HK 1 năm học 2018-2019)                       Tải file