Chương trình học phần
Đóng
Đề cương học phần và đề cương chi tiết học phần - Khóa 58
BM Điện công nghiệp
1. Đề cương học phần Tải file
2. Đề cương chi tiết học phần

Đề cương học phần
1. An toàn điện
2. Chất lượng điện năng
3. Cung cấp điện
4. Giải tích hệ thống điện
5. Kỹ thuật chiếu sáng
6. Mạch điện
7. Máy điện và khí cụ điện
8. Máy điện
9. Ổn định Hệ thống điện
10. Truyền động điện
11. Tự động hóa và bảo vệ hệ thống điện
12. Vật liệu điện
13. Thực hành điện
14. Bảo dưỡng thiết bị cơ-điện
15. Điện dân dụng và công nghiệp
16. Phương pháp sáng tạo kỹ thuật
17. Kỹ thuật điện (3TC)
18. Trang bị điện dân dụng và xí nghiệp
Đề cương chi tiết học phần cập nhật mới
1. Kỹ thuật điện (2TC) (CĐ)
2. Kỹ thuật điện (2TC) (ĐH)
3. Cung cấp điện:          ĐH     TC
4. Truyền động điện:     ĐH     TC
5. Máy điện và Khí cụ điện 
6. Tự động hóa và bảo vệ rơ le
7. Điều khiển lập trình công nghiệp
8. Quản lý dự án và tổ chức sản xuất
9. Sử dụng và bảo dưỡng thiết bị điện trong nuôi trồng thủy sản
10. TH Cung cấp điện
11. Tự động hóa và bảo vệ HTĐ
12. TH Điện
13. TT Xưởng điện
14. Kỹ thuật chiếu sáng
15. An toàn điện
16. Điện dân dụng và công nghiệp
17. TH Điều khiển lập trình công nghiệp
18. Đồ án thiết kế điện (Đồ án điện, điện tử 1)
19. Thực hành điện
Chương trình học phần cập nhật (Học kỳ 1 năm học 2015-2016)               
BM Điện công nghiệp                                   Tải file


Chương trình Giảng dạy học phần Học kỳ II năm học 2015-2016

TT

Học phần

Giảng viên

Chi hội

 Ghi chú

1

Điện dân dụng và công nghiệp

Nguyễn Thị Ngọc Soạn

56CNL

 
 2  Điều khiển lập trình PLC  Nguyễn Hoài Bão  55D-DT1, 55D-DT2  
 3  An toàn điện  Nguyễn Thị Ngọc Soạn  56CDDT, 55DDt1, 55DDT2  

4

Máy điện và khí cụ điện

Nguyễn T Ngọc Soạn

56Đ-ĐT

 
 5  Truyền động điện  Nguyễn Hoài Bão  55CD-DT  
 6 Quản lý dự án và tổ chức sản xuất  Nguyễn Hoài Bão  56D-DT  
 7  Thực hành điện  Nguyễn Khắc Dự  56C.D-DT, 55D-DT1, 55D-DT2  
8  Mạch điện  Mai Văn Công  57CD-DT  
 9  Kỹ thuật điện  Mai Văn Công  56KTTT, 57KHHH, 57XD1, 57XD2  
 10  Kỹ thuật chiếu sáng  Nguyễn Xuân Huy
Nguyễn Thị Thu Trang
 54D-DT, 55CDDT