Tổ chức nhân sự
Đóng
1. Giới thiệu...

2. Tổ chức nhân sự

STT

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

Email

Điện thoại

Công đoàn BM

 1

Nguyễn Thị Ngọc Soạn

GV mời giảng

 GVC-Thạc sỹ

 soanntn@ntu.edu.vn

 0906536038

CĐV

 2

Mai Văn Công

GV mời giảng

Kỹ sư

  congmv@ntu.edu.vn

 0914103569

CĐV

 3

Nguyễn Khắc Dự

 GV

 Thạc sỹ

  Dunk@ntu.edu.vn

 0909506365

Tổ trưởng

 4

Bùi Thúc Minh

 GV/Học NN

 Thạc sỹ 

 minhbt@ntu.edu.vn

0989712961

CĐV

 5

Phạm Thị Liên

Thư ký khoa 

CN

  liendhnt@gmail.com

 0985802316

 UV BCH

 6

Trần Tiến Phức

 GV

GVC-Tiến sĩ

phuctt@ntu.edu.vn

  0913419765

 CĐV

 7  Lê Thị Hường
 GV 
 Thạc sỹ
 huonglt@ntu.edu.vn  01683409359  CĐV
 8  Nguyễn Hoài Bão Quyền TBM Thạc sỹ  baonh@ntu.edu.vn  0908256194  CĐV
 9  Nguyễn Thành Phương GV   Thạc sỹ  thanhphuong@ntu.edu.vn  097 888 5547  CĐV
 10  Nguyễn Xuân Huy GV   Thạc sỹ  huynx@ntu.edu.vn 0938 432 963  CĐV 
 11  Nguyễn Thị Thu Trang GV   Thạc sỹ   thutrang@ntu.edu.vn 0985 106 881  CĐV