Tổ chức nhân sự
Đóng
1. Giới thiệu...

2. Tổ chức nhân sự


STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Email

Điện thoại

1

Nguyễn Hoài Bão

Q. TBM/ GV

Thạc sỹ

baonh@ntu.edu.vn

0908256194

2

Bùi Thúc Minh

GV

Tiến sĩ

minhbt@ntu.edu.vn

0989712961

3

Lê Thị Hường

GV

Thạc sỹ

huonglt@ntu.edu.vn

01683409359

4

Nguyễn Xuân Huy

GV

Thạc sỹ

huynx@ntu.edu.vn

0938432963

5

Nguyễn Thị Thu Trang

GV

Thạc sỹ

thutrang@ntu.edu.vn

0985106881

6

Nguyễn Thành Phương

GV

Thạc sỹ

thanhphuong@ntu.edu.vn

0978885547

7

Phạm Thị Liên

Thư ký khoa

Cử nhân

lienpt@ntu.edu.vn

0985802316