Địa chỉ liên hệ
Đóng  • Địa chỉ: VP Bộ môn Điện tử tự động, Khoa Điện – Điện tử, Tòa nhà B3, Trường Đại học Nha Trang, số 2 Nguyễn Đình Chiểu, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
  • Email:        khoadiendientu@ntu.edu.vn  hoặc  hoannk@ntu.edu.vn
  • Điện thoại:
    • Cô Liên:         (058)2220832;                           (Thư ký)
    • Thầy Hoàn:                              ; 0913433877  (Phó Khoa - Trưởng Bộ môn)