Giảng viên Bộ môn Điện tử - Tự động
Đóng
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG

T

STT

Họ và tên

Học vị

Chức danh

Điện thoại

Email

1

Nhữ Khải Hoàn

Thạc sỹ/NCS

GV/Q.TK

0913433877

hoannk@ntu.edu.vn

2

Nguyễn Văn Lợi

Kỹ sư

GVTH

0983733274

loinv@ntu.edu.vn

3

Hoàng Thị Thơm

Thạc sỹ/NCS

GV

 Học NN

thomht@ntu.edu.vn

4

Nguyễn Văn Hân

Thạc sỹ

GV/Q.TBM

0943870325

hannv@ntu.edu.vn

5

Trần Đức Dũng

Thạc sỹ/NCS

GV

Học NN

dungtd@ntu.edu.vn

6

Nguyễn Thanh Tuấn

Thạc sỹ

GV

0984517913

tuannt@ntu.edu.vn

7
 
 Nguyễn Thị Thùy  Thạc sỹ  GV