Bộ môn Điện tử - Tự động
Đóng
Tài liệu chuyên môn
Đóng

 

Tài liệu

STT

Môn học

Tên bài giảng/ giáo trình

Tác giả/ đồng tác gỉa

Hình thức XB

Năm XB

Hình thức sử dụng

Cơ sở

1

Kỹ thuật điện tử

Kỹ thuật điện tử

Hoàng Thị Thơm

Nội bộ ĐHNT

2007

Giảng dạy

2

Điều khiển tự động

Điều khiển tự động

Hoàng Thị Thơm

Nội bộ ĐHNT

2012

Giảng dạy

3

Điện tử tương tự

4

Điện tử số

Điện tử số Nhữ Khải Hoàn Nội bộ ĐHNT
2007 Giảng dạy

5

Quang điện tử

6

Cảm biến

Cảm biến Hoàng Thị Thơm Nội bộ ĐHNT
2014
Giảng dạy

7

Cấu kiện điện tử

Chuyên ngành

1

Điện tử công suất

Điện tử công suất

Hoàng Thị Thơm

Nội bộ ĐHNT

2006

Giảng dạy

2

Tự động hóa quá trình công nghệ

Tự động hóa quá trình công nghệ

Hoàng Thị Thơm

Nội bộ ĐHNT

2012

Giảng dạy

3

Kỹ thuật vi xử lý

4

Xử lý tín hiệu số

5

Kỹ thuật vi điều khiển

6

Thiết kế mạch điện tử

7

Kỹ thuật truyền số liệu

8

Kỹ thuật Audio- Video tương tự

9

Kỹ thuật Audio- Video tương tự

10

Kỹ thuật anten

Tham khảo

1

Tập lệnh AVR

2

Tập lệnh MCS-51

3

Hướng dẫn sử dụng Protues