BM Vật lý
Đóng
 
Đóng

A. 

ĐĂNG KÝ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIẢNG DẠY
NH 2011 - 2012

Họ và tên Giảng viên: LÊ VĂN HẢO        Học vị, học hàm: TS
Bộ môn: Vật lý Khoa: Điện - Điện tử

1. Nội dung đăng ký đổi mới công tác giảng dạy :

STT

Nội dung đổi mới CTGD

Học phần

Lớp học được triển khai

Thời gian thực hiện

1.
2.3.Hoàn thiện hệ thống câu hỏi ôn tập cho cả chương trình vật lý.

Sử dụng PPGD kết hợp thí nghiệm minh họa.

Sử dụng PPGD dựa trên dự án: hướng dẫn Sv thiết kế vật cân bằng bền.

Vật lý

53CK

53CNTT

53TTDT


03/10/2011 - 25/12/2011


2. Yêu cầu về vật tư, thiết bị: 

3. Nhận xét, đánh giá của bộ môn: Đồng ý 

Nha Trang, ngày 17 tháng 10 năm 2011
Trưởng bộ môn Người đăng ký

Phan Văn Tiến Lê Văn Hảo

B.

ĐĂNG KÝ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIẢNG DẠY

NH 2011 - 2012

Họ và tên Giảng viên: Phan Văn Tiến       Học vị, học hàm: Ths. GVC
Bộ môn: Vật lý Khoa: Điện - Điện tử

1. Nội dung đăng ký đổi mới công tác giảng dạy:

STT

Nội dung đổi mới CTGD

Học phần

Lớp học được triển khai

Thời gian thực hiện

1.
2.3.
4.

Đổi mới PPGD: Diễn giảng kết hợp với tổ chức thảo luận.

Đổi mới PP đánh giá: Thi giữa học phần.

Hoàn thiện và phát triển bộ câu hỏi lí thuyết và bài tập.

Biên soạn bảng công thức toán dùng cho vật lý.

Vật lý 

53CB

53XD

53CNSH

53NL

CCB53Học kì I Năm học 2011-2012


2. Yêu cầu về vật tư, thiết bị:
3. Nhận xét, đánh giá của bộ môn: 
Đồng ý                                                                           

Nha Trang, ngày  25 tháng  10  năm 2011
Trưởng Bộ môn Người đăng ký

Phan Văn Tiến Phan Văn Tiến


                      

    
C.

ĐĂNG KÝ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIẢNG DẠY

NH 2011 - 2012

Họ và tên Giảng viên: Huỳnh Hữu Nghĩa     Học vị, học hàm: TS.GVC
Bộ môn: Vật lý Khoa: Điện – Điện tử

1. Nội dung đăng ký đổi mới công tác giảng dạy:

STT

Nội dung đổi mới CTGD

Học phần

Lớp học được triển khai

Thời gian thực hiện


1.
2.


Giảng dạy Vật lý theo phương pháp dẫn luận nghiên cứu khoa học

Tóm tắt nội dung: Với các câu hỏi:

i) ---là gì?

ii)  Để làm gì?

iii) Ý nghĩa vật lý ?

theo từng chủ đề của các vấn đề Vật lý theo chương trình tín chỉ.

Biên sọan một số câu hỏi tổng quan theo chủ đề làm bài tập ở nhà.

Vật lý

53CNMT

53CBTP1

53CBTP2

53CBTP303/10/2011 - 25/12/2011


2. Yêu cầu về vật tư, thiết bị:
3. Nhận xét, đánh giá của bộ môn: 
Đồng ý

     Nha Trang, ngày 25  tháng  10 năm 2011 
Trưởng bộ môn Người đăng ký

Phan Văn Tiến Huỳnh Hữu Nghĩa