Đóng


I. Chương trình học phần

     1. Vật lý đại cương

     2. Thực hành vật lý

II. Chương trình giảng dạy học phần

A. Vật lý đại cương

Đề cương chi tiết PHY308. PGS. GVCC. TS. Lê Văn Hảo (Cho tất cả các lớp VLĐC)
Download

Đề cương chi tiết PHY308. PGS. GVCC. TS. Lê Phước Lượng (Cho tất cả các lớp VLĐC) Download

Đề cương chi tiết PHY308. GV.TS. Phan Văn Cường (Cho tất cả các lớp VLĐC) Download

Đề cương chi tiết PHY308. GV. ThS. Phan Nhật Nguyên (Cho tất cả các lớp VLĐC) Download

B. Thực hành thí nghiệm vật lý đại cương

Đề cương chi tiết PHY307. GV.TS. Phan Văn Cường (Cho tất cả các nhóm TH VLĐC) Download

Đề cương chi tiết PHY307. GV.ThS. Phan Nhật Nguyên (Cho tất cả các nhóm TH VLĐC) Download