Đóng

Bộ môn Vật lý có truyền thống là một bộ môn có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của nhà trường, nhiều cán bộ giảng dạy của bộ môn đã trưởng thành nhiều mặt trong đó phải kể đến việc phát huy tốt năng lực chuyên môn trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

1. Lịch sử

2. Nhiệm vụ

3. Thành tích