Đóng


I. Các đề tài khoa học

1. Đề tài KHCN cấp trường, mã số: TR99-33-14

Tên đề tài: “Xây dựng bản đồ đồng độ sâu biển Việt Nam và vùng phụ cận bằng máy tính điện tử.

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ sâu lên các tham số và trường vật lý.”

Chủ nhiệm đề tài: Huỳnh Hữu Nghĩa.

2. Đề tài KHCN cấp Bộ, mã số: B2001-33-10

Tên đề tài: “Nghiên cứu trường trọng lực bình thường trên khu vực Đông Dương dựa trên số liệu của vệ tinh nhân tạo.”

Chủ nhiệm đề tài: Huỳnh Hữu Nghĩa

3. Đề tài KHCN cấp trường, mã số: TR2007-13-07

Tên đề tài: "Dạy học vật lý theo phương pháp sơ đồ & đối sánh"

Chủ nhiệm đề tài: Huỳnh Hữu Nghĩa

4. Đề tài KHCN cấp trường, mã số: TR00-33-09 

Tên đề tài: ”Nghiên cứu thiết kế 5 bài thí nghiệm Vật lý đại cương mới bằng các thiết bị hiện đại.”

Chủ nhiệm đề tài: Phan Văn Tiến

5. Đề tài NCKH cấp Bộ (cộng tác), mã số: B 93-15-18.

Tên đề tài: “Nghiên cứu nhiễm xạ môi trường ở một số tỉnh của vùng Nam Trung Bộ (Bình Định, Khánh Hoà, Phan Thiết) và những ảnh hưởng của nhiễm xạ môi trường lên đời sống thuỷ sinh”.

Tham gia đề tài: Lê Phước Lượng

Chủ nhiệm đề tài: PTS. Thái Khắc Định.

6. Đề tài NCKH cấp trường, mã số: TR-15-97

Tên đề tài: “Nghiên cứu, ứng dụng một mô hình đánh giá tổng hợp kết quả học tập môn vật lý đại cương tại đại học Thuỷ sản (Nha Trang)”.

Chủ nhiệm đề tài: Lê Phước Lượng

7. Đề tài NCKH cấp Bộ, mã số: B 2000-33-39.

Tên đề tài: “Nghiên cứu dự báo năng lực học tập vật lý của sinh viên và cải tiến phương pháp dạy học bộ môn”.

Chủ nhiệm đề tài: Lê Phước Lượng

8. Đề tài NCKH cấp Bộ, mã số B 2004-33-39

Tên đề tài: “Tổ chức định hưống hoạt động chiếm lĩnh tri thức vật lý đại cương (A1) của sinh viên bằng tiến trình dạy học theo hướng phối hợp giữa kiểu phương pháp “ Thông báo - Tái hiện” với kiểu phương pháp“Đặt vấn đề - Giải quyết từng phần”.

Chủ nhiệm đề tài: Lê Phước Lượng

9. Đề tài NCKH cấp Bộ (cộng tác), mã số B 2005-33-51.

Tên đề tài: “Ứng dụng công nghệ thông tin để biên soạn bài giảng điện tử cho một số môn học tại trường Đại học Thủy sản”.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Văn Xứng.

Tham gia đề tài: TS. Lê Phước Lượng

Tham gia đề tài: TS. Hùynh Hữu Nghĩa

Tên đề tài: "Bài giảng điện tử môn Vật lý Đại cương 2"

 

II. Các bài báo đã được đăng ở các tập san, tạp chí khoa học 

1. Lê Phước Lượng. Thử nghiệm một hình thức kiểm tra - đánh giá môn học bằng trắc nghiệm khách quan trong đào tạo. Tạp chí  ĐH và GDCN số 8/1998, trang 28.

2. Lê Phước Lượng, Lê Văn Hảo.  Kiểm ra - Đánh giá nhờ sử dụng các thí nghiệm minh hoạ với thảo luận nhóm. Tạp chí  ĐH và GDCN số 6/1999, trang 19.

3. Lê Phước Lượng. Mô hình kiểm tra - Đánh giá tổng hợp kết quả học tập của sinh viên và hiệu quả của nó trong quá trình dạy học. Tạp chí ĐH và GDCN số 9/1999, trang 13.

4. Lê Phước Lượng. Trắc nghiệm tiêu chí theo mô hình Rasch trong dạy học. Tạp chí NCGD số 4/2000, trang 29.

5. Lê Phước Lượng. Tìm hiểu năng lực học tập Vật lý của sinh viên nhờ trắcnghiệm tiêu chí theo mô hình Rasch với chương trình Quest. Tạp chí NCGD số 6/2000, trang 25.

6. Lê Phước Lượng.  Dự báo kết quả học tập bộ môn của sinh viên bằng phương pháp mô hình tương quan và hồi quy của các điểm số trắc nghiệm khách quan từ Kiểm tra - Đánh giá. Tạp chí Giáo dục số 38/ 8-2002, trang 25.

7. Lê Phước lượng. Thử nghiệm xây dựng tiến trình dạy học nhờ mô hình dự báo kết quả học tập bộ môn. Tạp chí khoa học, Trường đại học sư phạm Hà Nội, số 6 năm 2002, trang 3.

8. Lê Phước Lượng. Mô hình dự báo kết quả học tập với việc đánh giá hiệu quả dạy học vật lý. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về Đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo giáo viên vật lý, Đại học Vinh, ngày 26 & 27 tháng 4 năm 2003, trang 78.

9. Lê Phước Lượng. Các thiết bị kỹ thuật với việc đổi mới phương pháp dạy học  và nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học hiện nay. Tạp chí Phát triển giáo dục, số 9(69) năm 2004.

10. Lê Phước Lượng. Bồi dưỡng năng lực liên hệ và vận dụng kiến thức cơ bản vào thực tiễn của sinh viên trong dạy học vật lý đại cương ở trường Đại học Thuỷ sản. Tạp chí Khoa học, trường đại học sư phạm Hà Nội, số 3 năm 2004, trang 88.

11. Lê Phước Lượng. Đánh giá hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học qua “Độ nhạy cảm của dạy học” bằng trắc nghiệm tiêu chí. Tạp chí Khoa học, trường đại học sư phạm Hà Nội, số 3 năm 2005, trang 31.

12. Lê Phước Lượng. Định hướng tiếp cận nghiên cứu khoa học cho sinh viên thông qua tiến trình dạy học theo hướng phối hợp kiểu “Thông báo - Tái hiện” với kiểu “ Đặt vấn đề - Giải quyết từng phần”. Thông báo khoa học, trường đại học sư phạm Huế, số 3 (52) năm 2005, trang 93.

13. Huỳnh Hữu Nghĩa (1999), “Xây dựng công thức tính độ lệch dây dọi trên toàn địa cầu bằng số liệu vệ tinh nhân tạo”, tuyển tập công trình NCKH tập IV (1995-1999) 40 năm thành lập Trường Đại học Thủy Sản.

14. Huỳnh Hữu Nghĩa (2000), “Tính toán các bán kính và độ dẹt của trái đất từ công thức độ dẹt cổ điển”. Tập san Khoa học và Công nghệ Thủy sản, Trường Đại học Thủy Sản, số 2/2000.

15. Nguyễn Xuân Khá, Trần Văn Nhạc, Nguyễn Thành Vấn, Nguyễn Ngọc Thu, Huỳnh Hữu Nghĩa (2002), “Xác định cấu trúc địa chất tại Hà Tiên – Kiên Lương bằng tài liệu trọng lực và đo sâu điện”. Báo cáo hội nghị khoa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh, tháng 10/2002.

16. Huỳnh Hữu Nghĩa, Trần Văn Nhạc (2003), “Xác định thế bình thường từ mộtcông thức trọng lực bình thường để thành lập dị trường thế”. Tạp chí phát triển Khoa học Công nghệ - Đại học Quốc gia Tp. HCM, tập 6 số 1&2 tháng 2/2003.

17. Huỳnh Hữu Nghĩa, Trần Văn Nhạc, Nguyễn Thành Vấn (2003), “Tính độ caogeoid từ dị thường thế trọng lực”.Tạp chí phát triển Khoa học Công nghệ - Đại học Quốc gia Tp. HCM, tập 6 số 1&2 tháng 2/2003.

18. Huỳnh Hữu Nghĩa (2004), “Xác định GRADIENT trọng lực theo số liệu vệtinh”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy sản, số 2 năm 2004.

19. Huỳnh Hữu Nghĩa, Phan Văn Tiến (2006), "Dạy học Vật lý bằng phương pháp lịch sử". Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy sản, số 3 và 4 năm 2006.