Đóng

Họ và tên   Chức danh Chức vụ  Thông tin cá nhân
1 Phan Văn Cường
Giảng viên
Trưởng Bộ Môn
Xem ở đây
2 Phan Nhật Nguyên
Giảng viên

Xem ở đây
3 Lê Văn Hảo Giảng viên cao cấp
Trưởng phòng
Đảm bảo chất lượng và Khảo thí
Xem ở đây
4 Lê Phước Lượng Giảng viên cao cấp
Tổng biên tập
Tạp chí KHCN Thủy sản
Xem ở đây
5 Phan Văn Tiến
Giảng viên chính

Xem ở đây