Đóng

Họ và tên  Chức vụ  Học vị 
 1  Phan Văn Tiến
Trưởng Bộ Môn
GVC - Thạc sỹ 
 2  Huỳnh Hữu Nghĩa
Giảng viên GVC - Tiến sỹ
 3  Phan Văn Cường
Giảng viên Tiến sỹ
 4  Phan Nhật Nguyên
Giảng viên
Thạc sỹ