Đóng


I. Bài giảng
1. ThS. Phan Văn Tiến, Th.S Phan Nhật Nguyên, Vật lý đại cương, Trường Đại học Nha Trang.
2. TS. Huỳnh Hữu Nghĩa, TS. Lê Phước Lượng, Vật lý đại cương 1 và 2, Trường Đại học Nha Trang.
3. TS. Huỳnh Hữu Nghĩa, Vật lý II, Trường Đại học Nha Trang.
4. TS. Phan Văn Cường, Vật lý đại cương A, Trường Đại học Nha Trang.
5. Phan Văn Tiến, Lê Văn Hảo, Phan Nhật Nguyên, Bài giảng Vật lý đại cương Tập 1 và 2, 2017, Trường Đại học Nha Trang.
 

II. Giáo trình  
1. TS. Lê Phước Lượng (Chủ biên), TS. Huỳnh Hữu Nghĩa, Vật lý đại cương 1  - NXB Giáo dục (2006).
2. TS. Huỳnh Hữu Nghĩa (Chủ biên), TS. Lê Phước Lượng, Vật lý đại cương 2 
 - NXB Khoa học và Kỹ thuật (2009).

III. Tài liệu tham khảo
1. ThS. Phan Văn Tiến, Vật lý đại cương Phần I: Cơ nhiệt, Trường Đại học Nha Trang.
2. ThS. Phan Văn Tiến, Vật lý đại cương Phần II: Điện từ - Quang - Lượng tử, Trường Đại học Nha Trang.
3. Trần Ngọc Hợi, Phạm Văn Thiều, Vật lý đại cương - Các nguyên lý và ứng dụng, NXB Giáo dục, 2006.
Tải về ở đây: Tập 1, Tập 2, Tập 3.
4. Serway R.A., Jewett J.W., Physics for Scientists and Engineers 9th ED., Thomson Brooks & Cole, 2004.
Tải về ở đây

IV. Tài liệu ôn tập Vật lý đại cương
1. HKI, Năm 2017 - 2018. Tải về ở đây