Đóng


I. Bài giảng
1. ThS. Phan Văn Tiến, ThS. Phan Nhật Nguyên, Bài giảng Vật lý đại cương, Trường Đại học Nha Trang.
2. TS. Huỳnh Hữu Nghĩa, TS. Lê Phước Lượng, Bài giảng Vật lý đại cương 1 và 2, Trường Đại học Nha Trang.
3. TS. Huỳnh Hữu Nghĩa, Bài giảng Vật lý II, Trường Đại học Nha Trang.
4. TS. Phan Văn Cường, Bài giảng Vật lý đại cương A, Trường Đại học Nha Trang.
5. Phan Văn Tiến, Lê Văn Hảo, Phan Nhật Nguyên, Bài giảng Vật lý đại cương Tập 1 và 2, 2017, Trường Đại học Nha Trang.
 

II. Giáo trình  
1. TS. Lê Phước Lượng (Chủ biên), TS. Huỳnh Hữu Nghĩa, Vật lý đại cương 1 - NXB Giáo dục (2006).
2. TS. Huỳnh Hữu Nghĩa (Chủ biên), TS. Lê Phước Lượng, Vật lý đại cương 2 
- NXB Khoa học và Kỹ thuật (2009).

III. Tài liệu tham khảo
1. ThS. Phan Văn Tiến, Hướng dẫn học tập Vật lý  (Phần I: Cơ nhiệt), Trường Đại học Nha Trang.
2. ThS. Phan Văn Tiến, Hướng dẫn học tập Vật lý (Phần II: Điện từ - Quang - Lượng tử), Trường Đại học Nha Trang.
3. Trần Ngọc Hợi, Phạm Văn Thiều, Vật lý đại cương - Các nguyên lý và ứng dụng, NXB Giáo dục, 2006.
Download: Tập 1, Tập 2, Tập 3.
4. Serway R.A., Jewett J.W., Physics for Scientists and Engineers 9th ED., Thomson Brooks & Cole, 2004.
Download

IV. Tài liệu Thực hành Thí nghiệm vật lý đại cương
1. Hướng dẫn Thực hành Thí nghiệm vật lý đại cương. Download
2. Báo cáo thí nghiệm. Download

V. Tài liệu ôn tập Vật lý đại cương
Năm 2017 - 2018. Download