Đóng


I. Bài giảng
1. Lê Văn Hảo, Lê Phước Lượng, Huỳnh Hữu Nghĩa, Phan Văn Tiến, Bài giảng Vật lý đại cương A1Trường Đại học Thủy Sản (2-1998).
2. Lê Văn Hảo, Lê Phước Lượng, Huỳnh Hữu Nghĩa, Phan Văn Tiến, Bài giảng Vật lý đại cương A2Trường Đại học Thủy Sản  (10-1997).
3. ThS. Phan Văn Tiến, Th.S Phan Nhật Nguyên, Vật lý đại cương, Trường Đại học Nha Trang.
4. TS. Huỳnh Hữu Nghĩa, TS. Lê Phước Lượng, Vật lý đại cương 1 và 2, Trường Đại học Nha Trang.
5. TS. Huỳnh Hữu Nghĩa, Vật lý II, Trường Đại học Nha Trang.
6. TS. Phan Văn Cường, Vật lý đại cương A, Trường Đại học Nha Trang.

II. Giáo trình  
1. TS. Lê Phước Lượng (Chủ biên), TS. Huỳnh Hữu Nghĩa, Vật lý đại cương 1  - NXB Giáo dục (2006).
2. TS. Huỳnh Hữu Nghĩa (Chủ biên), TS. Lê Phước Lượng, Vật lý đại cương 2 
 - NXB Khoa học và Kỹ thuật (2009).
3. Serway R.A., Jewett J.W., Physics for Scientists and Engineers 9th ED., Thomson Brooks & Cole, 2004. Tải về ở đây

III. Tài liệu tham khảo
1. ThS. Phan Văn Tiến, Vật lý đại cương Phần I: Cơ nhiệt, Trường Đại học Nha Trang.
2. ThS. Phan Văn Tiến, Vật lý đại cương Phần II: Điện từ - Quang - Lượng tử, Trường Đại học Nha Trang.
3. Trần Ngọc Hợi, Phạm Văn Thiều, Vật lý đại cương - Các nguyên lý và ứng dụng, NXB Giáo dục, 2006. Tải về ở đây: Tập 1, Tập 2, Tập 3.

IIV. Tài liệu ôn tập Vật lý

1. Năm 2016. Tải về ở đây