Công tác tháng 11
Đóng

CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2012

- Căn cứ Kế hoạch công tác năm học 2011 – 2012 của Nhà trường;

- Căn cứ Kế hoạch công tác tháng 11 của Nhà trường ban hành vào ngày 01 tháng 11 năm 2012,

Ban Chủ nhiệm Khoa đã cụ thể hóa công tác tháng 11 như sau: 

TT

Nội dung

I

Công tác đào tạo

1. Kiện toàn công tác quản lý chuyên môn tại các bộ môn (điều chỉnh tổ chức quản lý, thống nhất tên gọi và mã hóa học phần; bố trí CB phụ trách…)

2. Tổ chức đánh giá nghiệm thu các Chương trình học phần để chuyển lên Trường.

3. Chỉnh lý chương trình trung cấp ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử phù hợp với yêu cầu của PĐT.

4. 4. Bàn và thực hiện các giải pháp cụ thể để đổi mới PPGD các học phần ở cấp bộ môn.

II

Công tác sinh viên

1.    Tổ chức gặp sinh viên cá biệt và tìm hướng giải quyết các vướng mắc, khó khăn

2.    Tiếp xúc với sinh viên K54 ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử kết hợp dịp lễ 20/11 và tổ chức tham quan cơ sở sản xuất.

3.    Theo dõi sinh viên K 51 thực tập tổng hợp cuối khóa, kịp thời xử lý các khó khăn.

III

Công tác NCKH-HTQT

1. 1. Thực hiện đề tài NCKH theo kế hoạch (Thầy Phức, Thầy Hoàn)

2. 2. Bảo vệ đề tài cấp Trường (Thầy Minh).

IV

Công tác hành chính

1.  Bổ sung thông tin trang web ba bộ môn.

2. Xây dựng trang web cá nhân mẫu.

V

Công tác vật tư, tài sản

1.    Xin các phòng của Khoa Kỹ thuật tàu thủy chuyển đi để xây dựng dự án Xưởng điện, Xưởng điện tử,

2.    Tiếp tục xây dựng dự án PTN Điện tử công suất. Thay mạch thí nghiệm KTĐT (Thầy Hoàn phụ trách)

3.    Tiếp nhận và triển khai sử dụng thiết bị của SIEMEMS.

VI

Hoàn thành các công việc tháng 10 chưa xong

Phân công các cá nhân phụ trách các nội dung trên được gửi qua email.

                                                           Khánh Hòa, ngày 3 tháng 11 năm 2012

                                                                                                         TRƯỞNG KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

                                                                                                                                 Trần Tiến Phức