Bậc đào tào
Đóng

    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

    Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

     

    TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Tổng số tc phải tích luỹ: 130 / Number of credits required: 130
    TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG Tổng số tc phải tích luỹ: 90 / Number of credits required: 90