Tổ chức nhân sự
Đóng

Ban chủ nhiệm Khoa:

Trưởng khoa: TS. TRẦN TIẾN PHỨC

Điện thoại: (058) 2.471.456;      Di động: 0913.419.765

Email address: phuctt@ntu.edu.vn

Phó trưởng khoa: ThS. NHỮ KHẢI HOÀN

Điện thoại:  (058) 2.471 452    ; Di động: 0913.433.877

Email address: hoannk@ntu.edu.vn

Các bộ môn:

STT

Họ tên

Chức vụ đang giữ

Chức danh

Học vị

Ghi chú

1. BM ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

1

Nguyễn Thị Ngọc Soạn

Trưởng BM

GV chính

ThS

 Thông tin cá nhân

2

Trần Tiến Phức

Trưởng Khoa

GV chính

TS

 Thông tin cá nhân

3

Mai Văn Công

 

Giảng viên

 

 Thông tin cá nhân

4

Nguyễn Khắc Dự

 

CBHDTH

ThS

 Thông tin cá nhân

5

Bùi Thúc Minh

 

Giảng viên

ThS

 Thông tin cá nhân

6

Phạm Thị Liên

 

Thư ký

 

 Thông tin cá nhân

2. BM ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG

1

Nhữ Khải Hoàn

Phó khoa

Trưởng BM

Giảng viên

ThS

 Thông tin cá nhân

2

Quách Đức Cường

 

Giảng viên

ThS

Đang học nước ngoài

3

Nguyễn Văn Lợi

 

CBPTN

 

 Thông tin cá nhân

4

Hoàng Thị Thơm

 

Giảng viên

 ThS

 Thông tin cá nhân

5

Nguyễn Văn Hân

 

Giảng viên

 CH

Đang học NN

6

Nguyễn Ngọc Hạnh

 

Giảng viên

 

 Thông tin cá nhân

7

Trần Văn Thường

 

Giảng viên kiêm nhiệm

 

 Thông tin cá nhân

8

Nguyễn Diệp Lê Nguyên

 

Giảng viên

 

 Thông tin cá nhân

3. BM VẬT LÝ

1

Phan Văn Tiến

Trưởng BM

GV chính

ThS

 Thông tin cá nhân

2

Lê Phước Lượng

 

GV chính Kiêm nhiệm

PGS-TS

 Thông tin cá nhân

3

Lê Văn Hảo

 

GV chính Kiêm nhiệm

TS

 Thông tin cá nhân

4

Huỳnh Hữu Nghĩa

 

GV chính

TS

 Thông tin cá nhân

5

Phan Văn Cường

 

Giảng viên

TS

Thông tin cá nhân

Phan Nhật Nguyên

 

CBHDTH

 

 Thông tin cá nhân