Đóng

Ban chủ nhiệm Khoa:

Trưởng khoa: TS. TRẦN TIẾN PHỨC

Điện thoại: (058) 2.471.456;      Di động: 0913.419.765

Email address: phuctt@ntu.edu.vn

Phó trưởng khoa: ThS. NHỮ KHẢI HOÀN

Điện thoại:  (058) 2.471 452    ; Di động: 0913.433.877

Email address: hoannk@ntu.edu.vn