Đóng

Ban chủ nhiệm Khoa:

Phụ trách công tác Khoa, Phó trưởng khoa: ThS. NHỮ KHẢI HOÀN

Điện thoại:  (058) 2.471 452    ; Di động: 0913.433.877

Email address: hoannk@ntu.edu.vn