Đóng

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

1. Quyền trưởng Khoa: ThS. Nhữ Khải Hoàn

Điện thoại:  (058) 2.471 452    ; Di động: 0913.433.877

Email: hoannk@ntu.edu.vn

2. Phó trưởng Khoa: ThS Nguyễn Văn Hân

Điện thoại: 094.3870.325
Email: hannv@ntu.edu.vn