Khoa-BM
Đóng

Các bộ môn:

STT

Họ tên

Chức vụ đang giữ

Chức danh

Học vị

Ghi chú

1. BM ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

1

Nguyễn Hoài Bão

Quyền Trưởng BM

GV

ThS

 

2

Bùi Thúc Minh

 Phó TK

GV

TS


3

Phạm Thị Liên

 

Thư ký

 

 

 4  Lê Thị Hường

  GV
 ThS  
 5 Nguyễn Xuân Huy     GV  ThS  
 6 Nguyễn Thị Thu Trang
 
  GV ThS   
 7 Nguyễn Thành Phương    GV  ThS  NCS (Đài Loan)

2. BM ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG

1

Nhữ Khải Hoàn

Quyền TK

GV

ThS

 NCS

2

Nguyễn Văn Lợi

 

GVTH

 

 

3

Hoàng Thị Thơm

 Trưởng BM

GV

TS

4

Nguyễn Văn Hân

GV

 ThS

 Học NN (NCS)

5  Nguyễn Thanh Tuấn

   GV  ThS  
6  Trần Đức Dũng

  GV  ThS  Học NN (NCS)
7  

 Nguyễn Thị Thùy   GV  ThS  
 8  Nguyễn Thành Vinh    GV Tập sự ThS   

3. BM VẬT LÝ

1

Phan Văn Tiến

GVC

ThS

Mời giảng

2

Lê Phước Lượng

 

GVCC

PGS-TS

Mời giảng

3

Lê Văn Hảo

 

GVCC

PGS-TS

4

Huỳnh Hữu Nghĩa

 

GVC

TS

Mời giảng

5

Phan Văn Cường

 Trưởng BM

GVC

TS

6

Phan Nhật Nguyên

GV

 ThS

 7  Phan Nguyễn Đức Dược  

 GV  ThS  NCS
 8  Nguyễn Ngọc Minh Trâm    GV tập sự  ThS