Khoa-BM
Đóng

Các bộ môn:

STT

Họ tên

Chức vụ đang giữ

Chức danh

Học vị

Ghi chú

1. BM ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

1

Nguyễn Hoài Bão

Quyền TBM

GV

ThS

 

2

Nguyễn Thị Ngọc Soạn

GVC

ThS

 Mời giảng

3

Mai Văn Công

 

GV 

 

 Mời giảng

4

Nguyễn Khắc Dự

 

GVTH

ThS

 Mời giảng

5

Bùi Thúc Minh

 

GV

ThS

Học NN

6

Phạm Thị Liên

 

Thư ký

 

 

 7  Lê Thị Hường

  GV
 ThS  
 8 Nguyễn Xuân Huy     Giảng viên   ThS  
 9 Nguyễn Thị Thu Trang
 
   Giảng viên ThS   
 10 Nguyễn Thành Phương    Giảng viên  ThS  

2. BM ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG

1

Nhữ Khải Hoàn

Quyền TK

Giảng viên

ThS

 NCS

2  Trần Tiến Phức

   GV chính TS   

3

Nguyễn Văn Lợi

 

GVTH

 

 

4

Hoàng Thị Thơm

 

Giảng viên

 ThS

Học NN (NCS)

5

Nguyễn Văn Hân

Phó TK/Quyền TBM

Giảng viên

 ThS

 

6  Nguyễn Thanh Tuấn

   Giảng viên  ThS  
7  Trần Đức Dũng

   Giảng viên  ThS  Học NN (NCS)
8  

 Nguyễn Thị Thùy    Giảng viên  ThS  

3. BM VẬT LÝ

1

Phan Văn Tiến

GVC

ThS

Mời giảng

2

Lê Phước Lượng

 

GVC

PGS-TS

 GV kiêm nhiệm

3

Lê Văn Hảo

 

GVC

PGS-TS

 GV kiêm nhiệm

4

Huỳnh Hữu Nghĩa

 

GVC

TS

Mời giảng

5

Phan Văn Cường

 Trưởng BM

Giảng viên

TS

6

Phan Nhật Nguyên

GV

 ThS