Khoa-BM
Đóng

Các bộ môn:

STT

Họ tên

Chức vụ đang giữ

Chức danh

Học vị

Ghi chú

1. BM ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

1

Nguyễn Thị Ngọc Soạn

Trưởng BM

GV chính

ThS

 

2

Trần Tiến Phức

Trưởng Khoa

GV chính

TS

 

3

Mai Văn Công

 

Giảng viên

 

 

4

Nguyễn Khắc Dự

 

CBHDTH

ThS

 

5

Bùi Thúc Minh

 

Giảng viên

ThS

6

Phạm Thị Liên

 

Thư ký

 

 

 7  Lê Thị Hường

  GVTS
   Cao học
 8  Nguyễn Hoài Bão

  Giảng viên  ThS  
 9 Nguyễn Xuân Huy     Giảng viên   ThS  
 10 Nguyễn Thành Phương    Giảng viên  ThS  

2. BM ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG

1

Nhữ Khải Hoàn

Phó khoa
Trưởng BM

Giảng viên

ThS

 NCS

2

Nguyễn Văn Lợi

 

CBPTN

 

 

3

Hoàng Thị Thơm

 

Giảng viên

 ThS

 NCS

4

Nguyễn Văn Hân

 

Giảng viên

 ThS

 

5  Nguyễn Thanh Tuấn

   Giảng viên  ThS  
6  Trần Đức Dũng

   Giảng viên  ThS  NCS

3. BM VẬT LÝ

1

Phan Văn Tiến

Trưởng BM

GV chính

ThS

2

Lê Phước Lượng

 

GV chính Kiêm nhiệm

PGS-TS

 

3

Lê Văn Hảo

 

GV chính Kiêm nhiệm

PGS-TS

 

4

Huỳnh Hữu Nghĩa

 

GV chính

TS

5

Phan Văn Cường

 

Giảng viên

TS

6

Phan Nhật Nguyên

 

CBHDTH

 ThS