Mục tiêu đào tạo
Đóng

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BACHELOR PROGRAM IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY

Tổng số tc phải tích luỹ: 130 / Number of credits required: 130

I. Mục tiêu đào tạo

I.1 Mục tiêu chung

Chương trình giáo dục đại học Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử cung cấp cho sinh viên môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, có đạo đức, tri thức, tư duy độc lập, năng lực phê phán và trách nhiệm cá nhân, sức khỏe, thẩm mỹ, khả năng đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử trình độ đại học, đáp ứng nhu cầu xã hội.

I.2 Mục tiêu cụ thể

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử có khả năng:

1.Hiểu biết chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm việc hiệu quả trong môi trường tập thể, có ý thức và khả năng học tập suốt đời để nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn.

2.Vận dụng kiến thức được đào tạo trong chương trình giáo dục để phát hiện, giải quyết và nghiên cứu các vấn đề trong lĩnh vực điện, điện tử.

3.Sửa chữa, vận hành các thiết bị và hệ thống điện, điện tử.

4.Thiết kế, tư vấn các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực điện, điện tử.

5.Giám sát, thi công các hệ thống và thiết bị điện, điện tử.

6.Tham gia giảng dạy trong lĩnh vực điện, điện tử.

7.Sử dụng ngôn ngữ Anh đạt chuẩn TOEIC 450 điểm.

8.Có đạo đức nghề nghiệp.

=>Trình độ cao đẳng...