Nghiên cứu khoa học
Đóng
 
Đóng

 
Đóng

Một số công trình nghiên cứu khoa học

[1] T T Phức, Nghiên cứu ứng dụng rađa hàng hải phục vụ khai thác thủy sản xa bờ, Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học công nghệ, Trường Đại học Thủy sản, 1999.

[2] T T Phức,Transistor phân tử, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Tp. HCM, Tập 11, Số 02, tr. 50 - 59.

 [3] T T Phức, Some research results on the single-molecule transistor, APCTP – ASEAN Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, p. 565-573.

[4] T T Phức, Molecular transistor C6H4Br2, C6H4F2 and C6H4Cl2, Advances in Natural Sciences, Vol. 8, No. 3&4,  p. 459-468.

[5] T T Phức, On theory of single-molecule transistor, www.iop.org/Journal of Physics, Ser. 187, p.012055.

[6] T T Phức, Dùng điện mặt trời để chiếu sáng bằng LED ở Nha Trang, Tạp chí Khoa học – Công nghệ thủy sản, Số 2-2011, p.65.