Hướng tới
Minimize
 
TinThongBao
Minimize
HƯỚNG DẪN HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2019
(Được đăng bởi: Khoa Khoa học Chính trị Ngày đăng:(07-10-2019))

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Công văn số 2213/BTP-PBGDPL ngày 17/6/2019của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trong ngành giáo dục với văn bản được đính kèm.

File đính kèm: Hướng dẫn Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019