Giới thiệu Bộ môn KHXHNV
Đóng

Bộ môn Khoa học Xã hội và Nhân văn được Hiệu trưởng quyết định thành lập vào năm 2001.

     Bộ môn có nhiệm vụ quản lý và giảng dạy các môn học cơ bản và Kỹ năng mềm thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn (trừ các môn khoa học Mác-Lênin).

     Hiện nay bộ môn có 6 giảng viên cơ hữu và 01 giảng viên kiêm nhiệm có trình độ thạc sỹ, trong đó 01 cán bộ đang học nghiên cứu sinh.

   Từ khi thành lập năm 2001, Bộ môn trực thuộc Khoa Đại học Đại cương (sau đổi thành Khoa Khoa học Cơ bản). Từ tháng 9 năm 2011 theo Quyết định của Hiệu trưởng, Bộ môn KHXH&NV chuyển về sinh hoạt tại Khoa Khoa học Chính trị-nay là Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn).

  Địa chỉ lên hệ: 

Tầng trệt, giảng đường G2, trường ĐH Nha Trang

02 Nguyễn Đình Chiểu-Nha Trang-Khánh Hòa