Đề cương chi tiết học phần
Đóng
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
THUỘC BỘ MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
-------------------

1. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN HKII NĂM HỌC 2018 - 2019 

2. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN HKI, NĂM HỌC 2019 - 2020
A. HP CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM
- Đề cương chi tiết học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam - Trần Viết Thiện
- Đề cương chi tiết học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam - Trần Thị Thanh Huyền
- Đề cương chi tiết học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam - Nguyễn Thị Thanh Nga
- Đề cương chi tiết học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam - Nguyễn Thị Bé
- Đề cương chi tiết học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam - Dương Thị Thanh Huyền

B. HP TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG
- Đề cương chi tiết học phần Tâm lý học đại cương - Ngô Thế Lâm
- Đề cương chi tiết học phần Tâm lý học đại cương - Đinh Thị Sen
- Đề cương chi tiết học phần Tâm lý học đại cương - Từ Thị Hường

C. HP KỸ NĂNG GIAO TIẾP & LÀM VIỆC NHÓM
- Đề cương chi tiết học phần Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm - Trần Thị Việt Hoài
- Đề cương chi tiết học phần Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm- Lê Thị Thanh Ngà
- Đề cương chi tiết học phần Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm- Đinh Thị Sen

D. HP LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI
- Đề cương chi tiết học phần Lịch sử văn minh thế giới - Nguyễn Văn Tuấn
- Đề cương chi tiết học phần Lịch sử văn minh thế giới - Nguyễn Thị Kim Hằng
- Đề cương chi tiết học phần Lịch sử văn minh thế giới - Dương Thị Thanh Huyền

E. HP KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH
- Đề cương chi tiết học phần Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định - Lê Thị Thanh Ngà
- Đề cương chi tiết học phần Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định - Lê Văn Hảo