Enter Title
Đóng

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM HỌC 2016 - 2017

I. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

  1. Công tác giảng dạy:

- Tất cả CBGD trong bộ môn tiếp tục áp dụng các biện pháp để đổi mới PPGD và ĐG;

- Tổ chức dự giờ và đánh giá giờ giảng đúng quy định;

- Thực hiện việc phân công giảng dạy công khai, công bằng. Tổ chức giảng dạy đúng kế hoạch của Trường.

- Rà soát, điều chỉnh, cập nhật Đề cương học phần.

- Vào đầu học kỳ, tổ chức cho GV xây dựng đề cương chi tiết các học phần được phân công GD, đưa lên trang web của BM để người học tham khảo.

- Cập nhật bài giảng theo đề cương học phần mới.

- Phân công lại chuyên môn của CBGD phù hợp với các học phần mới được thông qua cho K58.

     2. Công tác nghiên cứu khoa học:

           + Chủ trì 1 đề tài NCKH cấp Trường;

+ Tổ chức 01 hội thảo khoa học cấp bộ môn;

+ Tổ chức 06 buổi sinh hoạt chuyên đề cấp bộ môn.

+ Tham gia viết bài Hội thảo cấp Khoa, cấp Trường và viết bài báo đăng trên các tạp chí.

II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG:

  1. Trong BM: Tổ chức 02 buổi sinh hoạt chính trị trong bộ môn để tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBVC trong BM.
  2. Tham gia công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng của Khoa và Nhà trường:

- Động viên CBVC trong bộ môn tích cực viết bài tuyên truyền;

- Tiếp tục tham gia báo cáo thời sự cho sinh viên tại các buổi chào cờ đầu tháng; báo cáo Nghị quyết đại hội Đảng CSVN khóa XII cho CBVC và HSSV; báo cáo tuần sinh hoạt công dân; lên lớp đối tượng đảng, đảng viên mới...

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ: Ổn định về số lượng; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ.

IV. ĐĂNG KÝ CÁC DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2016 - 2017:

Danh hiệu thi đua cá nhân: LĐTT/CSTĐ

  1. Danh hiệu thi đua tập thể: LĐTT