Enter Title
Đóng

KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

BỘ MÔN KHXH&NV

THÔNG BÁO

SINH HOẠT HỌC THUẬT

Tháng 9/2016

Lần 1: Thời gian: 15g00 ngày 22/9/2016                       Địa điểm: Văn phòng BM (G2)

Các báo cáo viên và chủ đề báo cáo:

Stt

Họ và tên

Chủ đề báo cáo

1

Nguyễn Thị Lan

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 VÀ CẬP NHẬT BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 TRONG HỌC PHẦN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

2

Lê Hoàng Phương Thủy

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ PHÁP NHÂN TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 VÀ VẬN DỤNG VÀO GIẢNG DẠY HỌC PHẦN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Lần 2: Thời gian: : 9g00 ngày 30/9/2016                       Địa điểm: Văn phòng BM (G2)

Họ và tên báo cáo viên và chủ đề báo cáo:

Stt

Họ và tên

Chủ đề báo cáo

1

Nguyễn Thị Lan

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUYỀN KHÁC  ĐỐI VỚI TÀI SẢN THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015

2

Lê Hoàng Phương Thủy

ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH DÂN SỰ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 VÀ VẬN DỤNG VÀO GIẢNG DẠY HỌC PHẦN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

            Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự và trao đổi học thuật.

                                                                                               

Khánh Hòa, Ngày 18 tháng 9 năm 2016

                                                                                                                 PTBM

 

                                                                                                            Lê Việt Phương