Tiện ích trên trang web
Đóng
Công báo Hà Nội
Thư ngỏ cùng bạn đọc
Văn bản QPPL TW
TTHC Quốc gia
Danh bạ điện thoại BMLLCT
Quản lý HS 1 của


Đề cương chi tiết học phần năm học 2017 - 2018
Đóng
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN 
NĂM HỌC 2017 - 2018

1. Đề cương chi tiết HP Tư tưởng Hồ Chí Minh:

1.1. Đề cương chi tiết HP Tư tưởng Hồ Chí Minh_Nguyễn Văn Hạnh

1.2. Đề cương chi tiết HP Tư tưởng Hồ Chí Minh_Trần Thị Tân

1.3. Đề cương chi tiết HP Tư tưởng Hồ Chí Minh_Trần Trọng Đạo

2. Đề cương chi tiết HP Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam:  

2.1. Đề cương chi tiết HP Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam_Vũ Thị Bích Hạnh

2.2. Đề cương chi tiết HP Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam_Trần Thị Lệ Hằng

2.3. Đề cương chi tiết HP Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam_Tô Thị Hiền Vinh

2.4. Đề cương chi tiết HP Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam_Trần Trọng Đạo

2.5. Đề cương chi tiết HP Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam_Trịnh Công Tráng

2.6. Đề cương chi tiết HP Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam_Đỗ Văn Đạo

2.7. Đề cương chi tiết HP Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam_Nguyễn Văn Hạnh

2.8. Đề cương chi tiết HP Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam_Trần Thị Xuân  

3. Đề cương chi tiết HP Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin 1:

3.1. Đề cương chi tiết HP Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 1_ Nguyễn Văn Hạnh

3.2. Đề cương chi tiết HP Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 1_ Đỗ Văn Đạo

3.3. Đề cương chi tiết HP Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 1_Phạm Quang Huy

3.4. Đề cương chi tiết HP Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 1_ Trần Thị Tân

3.5. Đề cương chi tiết HP Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 1_ Trịnh Công Tráng

3.6. Đề cương chi tiết HP Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 1_ Ngô Văn An

3.7. Đề cương chi tiết HP Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 1_Nguyễn Hữu Tâm

4. Đề cương chi tiết HP Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin 2:

4.1. Đề cương chi tiết HP Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 2_ Ngô Văn An

4.2. Đề cương chi tiết HP Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 2_ Vũ Thị Bích Hạnh

4.3. Đề cương chi tiết HP Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 2_ Trần Thị Lệ Hằng

4.4. Đề cương chi tiết HP Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 2_ Tô Thị Hiền Vinh

4.5. Đề cương chi tiết HP Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 2_ Phạm Quang Huy

4.6. Đề cương chi tiết HP Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 2_ Nguyễn Hữu Tâm

4.7. Đề cương chi tiết HP Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 2_ Đỗ Văn Đạo

5. Đề cương chi tiết HP Logic học đại cương:

- Đề cương chi tiết HP Logic học đại cương_Ngô Văn An