Tiện ích trên trang web
Đóng
Công báo Hà Nội
Thư ngỏ cùng bạn đọc
Văn bản QPPL TW
TTHC Quốc gia
Danh bạ điện thoại BMLLCT
Quản lý HS 1 của


Đề cương chi tiết học phần năm học 2017 - 2018
Đóng
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN 
HK II, NĂM HỌC 2017 - 2018

1. Đề cương chi tiết HP Tư tưởng Hồ Chí Minh

1.1. Trần Thị Tân 

1.2. Trần Trọng Đạo 

2. Đề cương chi tiết HP Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2.1. Trịnh Công Tráng 

2.2. Nguyễn Văn Hạnh 

3. Đề cương chi tiết HP Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin 1

4. Đề cương chi tiết HP Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin 2

4.1. Đỗ Văn Đạo 

4.2. Nguyễn Hữu Tâm 

4.3. Tô Thị Hiền Vinh 
     4.4.  Trần Thị Lệ Hằng 
     4.5. Phạm Quang Huy 

5. Đề cương chi tiết HP Logic học đại cương:

- Đề cương chi tiết HP Logic học đại cương_Nguyễn Hữu Tâm