Tiện ích trên trang web
Đóng
Công báo Hà Nội
Thư ngỏ cùng bạn đọc
Văn bản QPPL TW
TTHC Quốc gia

Quản lý HS 1 của


Đề cương chi tiết học phần năm học 2017 - 2018
Đóng

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN HK I, NĂM HỌC 2019 - 2020

1. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HP ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN
1.1. Vũ Thị Bích Hạnh 
1.2. Trịnh Công Tráng
1.3. Trương Thị Xuân

2. ĐỀ CƯƠNG CTHP LOGIC
2.1. Ngô Văn An

3. ĐÊ CƯƠNG CTHP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
3.1. Trần Trọng Đạo
3.2. Nguyễn Hữu Tâm
3.3. Nguyễn Văn Hạnh
3.4. Trần Thị Tân

4. ĐỀ CƯƠNG CTHP Chính Trị 1
4.1. Trịnh Công Tráng

5. ĐỀ CƯƠNG CTHP Chính Trị 2
5.1. Đỗ Văn Đạo

6. ĐỀ CƯƠNG CTHP NGUYÊN LÝ CN MÁC-LENIN 1
6.1. Ngô Văn An
6.2. Trịnh Công Tráng
6.3. Trần Thị Tân
6.4. Nguyễn Văn Hạnh

7. ĐỀ CƯƠNG CTHP NGUYÊN LÝ CN MÁC-LENIN 2
7.1. Đỗ Văn Đạo
7.2. Phạm Quang Huy