Đổi mới PP Giảng dạy
Đóng


DANH SÁCH GIẢNG VIÊN ĐĂNG KÝ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CỦA
 BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015
(Cập nhật 22/03/2015)


STT    Họ và tên giáo viên                Học phần đăng ký đổi mới   Bảng đăng ký đổi mới

 1
 
Tô Thị Hiền Vinh  
      
 
Đường lối cách mạng của ĐCSVN            
 
Download
 2  Nguyễn Hữu Tâm

 Tư tưởng Hồ Chí Minh  Download
 3  Trương Thị Xuân

 Đường lối cách mạng của ĐCSVN  Download 
 4  Ngô Văn An

 Logic  Download
 5         Trần Thị Lệ Hằng                 Đường lối cách mạng của ĐCSVN                  Download                               
  6     Trần Trọng Đạo                    Tư tưởng Hồ Chí Minh                                         Download