Tiện ích trên trang web
Đóng
Công báo Hà Nội
Thư ngỏ cùng bạn đọc
Văn bản QPPL TW
TTHC Quốc gia
Danh bạ điện thoại BMLLCT
Quản lý HS 1 của


Nhân sự Bộ môn Lý luận Chính trị
Đóng
NHÂN SỰ BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Bộ môn Lý luận Chính trị được thành lập theo
Quyết định số 986 ngày 06 tháng 09 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học NhaTrang.

Stt Họ và tên Học hàm – Học vị Chức vụ Chuyên  môn GD
1 Tô Thị Hiền Vinh TS - GVC Trưởng BM 1.Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
2. Tư  tưởng Hồ Chí Minh
3. Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – lênin 2
4. Lịch sử học thuyết kinh tế
2 Trần Trọng Đạo
TS Trưởng khoa 1.Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
2. Tư  tưởng Hồ Chí Minh
3 Phạm quang huy Th.s CB kiêm nhiệm 1.Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – lênin 1
2.Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – lênin 2
4 Nguyễn Hữu Tâm TS Giảng viên 1.Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – lênin 1
2.Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – lênin 2
3. Lịch sử Triết học
4. Logic học
5. Tư  tưởng Hồ Chí Minh
5 Trương Thị Xuân
Th.s Giảng viên 1.Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
2. Tư  tưởng Hồ Chí Minh
6 Đỗ Văn Đạo Th.s PCT. CĐ 1.Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
2. Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – lênin 2
3. Lịch sử học thuyết kinh tế
7 Ngô Văn An
Th.s CT. CĐ 1.Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – lênin 1
2.Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – lênin 2
3. Lịch sử Triết học
4. Logic học
8 Phạm Thị Châu Hồng Th.s Giảng viên 1.Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – lênin 1
2.Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – lênin 2
3. Lịch sử Triết học
9 Nguyễn Văn Hạnh
Th.s Giảng viên 1.Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – lênin 1
2. Lịch sử Triết học
3. Tư  tưởng Hồ Chí Minh
4. Đường lối CM của Đảng CSVN
10 Vũ Thị Bích Hạnh
Th.s Giảng viên 1.Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
2. Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – lênin 2
3. Lịch sử học thuyết kinh tế
11 Trịnh Công Tráng Th.s Giảng viên 1.Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – lênin 1
2. Lịch sử Triết học
3. Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
12 Trần Thị Tân
Th.s Giảng viên 1.Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – lênin 1
2. Lịch sử Triết học
3. Tư  tưởng Hồ Chí Minh