Co Bay
Đóng

Tiện ích trên trang web
Đóng
Công báo Hà Nội
Thư ngỏ cùng bạn đọc
Văn bản QPPL TW
TTHC Quốc gia
Danh bạ điện thoại BMLLCT
Quản lý HS 1 của


Liên kết website
Đóng
Hỗ trợ trực tuyến
Đóng

Hotline
058 247 1392058 247 1392

                                                                        
                                                                             
Các học phần Khoa phụ trách giảng dạy
Đóng

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn giảng dạy các học phần:  

 Lôgic học đại cương

 Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1

  Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2

 Lịch sử triết học

 
Lịch sử học thuyết kinh tế


 
Triết học cao học

 Pháp luật đại cương

 Tâm lý học đại cương

 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

 
Kỹ thuật soạn thảo văn bản

 Lịch sử văn minh thế giới

 Ngôn ngữ học đối chiếu

 Luật xây dựng

 Dẫn luận ngôn ngữ học


 Nhập môn hành chính nhà nước

 Cơ sở văn hóa Việt Nam