Tiện ích trên trang web
Đóng
Công báo Hà Nội
Thư ngỏ cùng bạn đọc
Văn bản QPPL TW
TTHC Quốc gia
Danh bạ điện thoại BMLLCT
Quản lý HS 1 của


Bài giảng các môn học do Khoa quản lý
Đóng
   Bài giảng Những nguyên lý của CN Mác-Lênin 1 / Trịnh Công Tráng 
Trường Đại học Nha Trang 
Trịnh Công Tráng 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản việt Nam /Đỗ Văn Đạo 
Nha Trang : Trường ĐHNT ; 2011
Đỗ Văn Đạo 
  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 /Đỗ Văn Đạo 
Nha Trang : Trường ĐHNT ; 2012
Đỗ Văn Đạo
  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản việt Nam / Vũ Thị Bích Hạnh 
Nha Trang: ĐH Nha Trang, 2012
Vũ Thị Bích Hạnh 

 

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định / Lê văn Hảo
 Nha Trang: ĐH Nha Trang, 2018
 Lê Văn Hảo

   Kỹ năng làm việc nhóm / Huỳnh Phương Duyên
Nha Trang: ĐH Nha Trang, 2016
Huỳnh Phương Duyên
Pháp luật đại cương / Lê Hoàng Phương Thủy
Nha Trang: ĐH Nha Trang, 2016
Lê Hoàng Phương Thủy
   Kỹ năng giao tiếp / Trần Thị Việt Hoài, Lê Thị Thanh Ngà, Đinh Thị Sen
  Kỹ năng giải quyết vấn đề / Nguyễn Thị Lan, Lê Việt Phương
   Tâm lý học đại cương/Từ Thị Hường
 Giảng viên thỉnh giảng, 2018

   Kỹ thuật soạn thảo văn bản/ Lê Hoàng Phương Thủy
 Nha Trang: ĐH Nha Trang, 2017