Chi tiết thông báo
Minimize

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA CÔ TRÂM ANH
5/17/2012 9:08:42 AM

CÁC ĐỀ TÀI ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN 

Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước

Năm công bố

Tên bài báo

Tên, số tạp chí công bố, trang tạp chí

Mức độ tham gia

(là tác giả/đồng tác giả)

2005

“Chiến lược gia tăng nguồn lợi nhằm bảo tồn và quản lý nghề cá bền vững ở các nước trong khu vực’’.

 

Tạp chí Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Thuỷ sản Nha Trang, số 2 -2005.

 

Nguyễn Thị Trâm Anh

     2006

“Phân tích từ góc độ so sánh: Đồng quản lý và quản lý dựa vào cộng đồng”,

Tạp chí Thủy sản, Bộ Thủy sản, số 9/2006.

 

Nguyễn Thị Kim Anh

Nguyễn Thị Trâm Anh

Diệp Thị Mỹ Hảo

      2009

“Hợp tác trong chuỗi giá trị sản phẩm nuôi trồng - công cụ thúc đẩy ngành thủy sản Khánh Hòa phát triển bền vững”,

 

Tạp chí khoa học thủy sản, số 4/2009, trường Đại học Nha trang.

Nguyễn Thị Trâm Anh

2009

“Mô hình phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam”

 

Tạp chí khoa học thủy sản, số đặc biệt năm 2009, trường Đại học Nha trang.

Nguyễn Thị Trâm Anh

2010

Xây dựng khung phân tích đa chiều và hệ thống chỉ số đánh giá sự phát triển bền vững ngành thủy sản – Trường hợp ngành thủy sản Khánh Hòa

Tạp chí khoa học, số đặc biệt năm 2010,  Đại học Đà nẵng

Nguyễn Thị Trâm Anh

2010

Xây dựng mô hình hợp tác trong sản xuất thanh long Bình Thuận

Tạp chí khoa học, số đặc biệt năm 2010,  Đại học Đà nẵng

Nguyễn Thị Trâm Anh

2010

Tiếp cận chuỗi cung ứng nhằm nâng cao lợi thế canh tranh cho mặt hàng tôm thẻ chân trắng -  trường hợp công ty cổ phần Nha trang Seafoods f17

 

Tạp chí khoa học, số đặc biệt năm 2010,  Đại học Đà nẵng

Nguyễn Thị Trâm Anh

2011

Ảnh hưởng của bất cập từ mô hình xử lý tập trung đến rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại Vietinbank Khanh Hòa

Tạp chí khoa học, số 4/2011,  Đại học Đà nẵng

Huỳnh Phạm Dạ Thảo

Nguyễn Thị Trâm Anh

2012

Nâng cao quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm cho mặt hàng tôm thẻ chân trắng – Nghiên cứu tại Công ty cổ phần Nha Trang Seafood F17.

Tạp chí khoa học thủy sản, 1/2012, trường Đại học Nha trang.

Nguyễn Thị Liên

Nguyễn Thị Trâm Anh

2012

Hài hoà lợi ích giữa ngư dân và các tác nhân trong chuỗi giá trị sản phẩm thuỷ sản khai thác-Trường hợp mặt hàng cá ngừ sọc dưa tại Khánh Hoà

Tạp chí Nông nghiệp &PTNT, ISSN: 0866-7020, Tháng 6/2012. Số 189, trang 11-19

Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Thị Kim Anh và Nguyễn Thị Trâm Anh

4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước

Thời gian hội thảo

Tên báo cáo khoa học

Mức độ tham gia

(là tác giả/đồng tác giả)

Địa điểm tổ chức hội thảo

21/05/2005

“Thống kê thuỷ sản - Một công cụ cần thiết để phát triển thuỷ sản bền vững. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng khối Nông - Lâm - Ngư toàn quốc, Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh

 

Tác giả

TP HCM, Việt Nam

28/11/2008

Liên kết trong sản xuất kinh doanh thuỷ sản - Tiền đề cho sự phát triển bền vững. Kỷ yếu hội thảo đánh giá tác động hội nhập sau hai năm gia nhập WTO đối với nền kinh tế Việt Nam

Nguyễn Thị Trâm Anh và Nguyễn Thị Kim Anh

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

18 - 19/12/2008

Liên kết trong chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản nuôi trồng Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo trẻ toàn quốc về nuôi trồng thủy sản, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I

Tác giả

Bắc Ninh, Việt Nam

 04/11/2010

Sinh kế thay thế cho ngư dân nghề cá nhỏ ven bờ của Việt Nam. Kỷ yếu hội thảo khoa học: 35 năm phát triển và hội nhập trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (1975-2010), trang 76-87

Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Trâm Anh, và Trần Văn Hào

Đà Nẵng, Việt Nam

10/12/2010

Hoàn thiện sự liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị sản phẩm cá tra, cá basa của Việt Nam. Hội thảo về Triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn, tổ chức bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trang 40.1-40.11

Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Trâm Anh, và Nguyễn Thừa Bửu

TP. Cần Thơ, Việt Nam

03/12/2010

Chuỗi giá trị cá ngừ sọc dưa. Hội thảo về Phân tích kinh tế chiến lược ngành Thủy sản Việt Nam. Nhà xuất bản Thống kê, trang 82-86

Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Thị Trâm Anh và Nguyễn Thị Kim Anh

Hà Nội, Việt Nam

03/12/2010

Chuỗi giá trị cá cơm. Hội thảo về Phân tích kinh tế chiến lược ngành Thủy sản Việt Nam. Nhà xuất bản Thống kê, trang 78-82

Phạm Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Thị Trâm Anh và Nguyễn Thị Kim Anh

Hà Nội, Việt Nam

24-27/5/2011

Hệ thống chỉ số xã hội đánh giá hoạt động thuỷ sản trong Khu Bảo tồn Biển.  Hội thảo về Phát triển Thủy sản bền vững trong Khu Bảo tồn Biển, tổ chức bởi Dự án LMPA,Bộ NN&PTNT

Nguyễn Thị Kim Anh, và Nguyễn Thị Trâm Anh

TP. Nha Trang, Việt Nam

Tháng 09/2011

Hài hoà lợi ích giữa các tác nhân trong chuỗi để phát triển bền vững – Trường hợp mặt hàng cá ngừ sọc dưa tại Khánh Hoà. Kỷ yếu hội thảo 2011: Phát triển nhanh và bền vững kinh tế-xã hội khu vực duyên hải miền Trung và Tây nguyên.  Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng, trang 147-160

Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Thị Trâm Anh Nguyễn Thị Kim Anh, Phạm Thị Thanh Thuỷ

Đà Nẵng, Việt Nam

Tháng 09/2011

Liên kết và hỗ trợ ngư dân để phát triển kinh doanh bền vững cho sản phẩm thuỷ sản – Trường hợp mặt hàng cá cơm tại Khánh Hoà. Kỷ yếu hội thảo 2011: Phát triển nhanh và bền vững kinh tế-xã hội khu vực duyên hải miền Trung và Tây nguyên.  Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng, trang 62-75

Nguyễn Thị Trâm Anh Nguyễn Thị Kim Anh, Phạm Thị Thanh Thuỷ

Đà Nẵng, Việt Nam

Tháng 09/2011

Phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam – Thách thức về mặt thể chế. Kỷ yếu hội thảo 2011: Phát triển nhanh và bền vững kinh tế-xã hội khu vực duyên hải miền Trung và Tây nguyên.  Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng, trang 62-75

Tác giả

Đà Nẵng, Việt Nam

Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế

Thời gian hội thảo

Tên báo cáo khoa học

Mức độ tham gia

(là tác giả/đồng tác giả)

Địa điểm tổ chức hội thảo

June 27 – 29, 2005

“Local communities within the Nha Trang bay marine protected area must be relevant”,

Tram Anh Thi Nguyen

Holand

 

“Sustainable fisheries export in Viet nam”, InternationalConference ProceedingsDevelopment of Technology for Modernizing Fisheries Sector in Global Context

Tram Anh Thi Nguyen

Nha Trang, Vietnam

July 22-25, 2008

“Challenges against fisheries sustainable development - Khanh Hoa fisheries industry in focus.

Proceedings of the Fourteenth Biennial Conference of the International Institute of Fisheries Economics & Trade - Achiveving a Sustainable Future: Managing Aquaculture, Fishing, Trade and Development. IIFET 2008 Nha Trang, Vietnam. Published by the International Institute of Fisheries Economics & Trade (IIFET), ISBN: 0-9763432-5-8, October 2008

Tram Anh Thi Nguyen

Nha Trang, Vietnam

July 22-25, 2008

An Analysis of the Tuna-Mackerel Gillnet Fishery in Nha Trang, Vietnam.Proceedings of the Fourteenth Biennial Conference of the International Institute of Fisheries Economics & Trade - Achiveving a Sustainable Future: Managing Aquaculture, Fishing, Trade and Development. IIFET 2008 Nha Trang, Vietnam. Published by the International Institute of Fisheries Economics & Trade (IIFET), ISBN: 0-9763432-5-8, October 2008

Kim Anh Thi Nguyen, Tuan Nguyen, Ola Flaaten, and Tram Anh Thi Nguyen

Nha Trang, Vietnam

4.4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước

Năm

Hình thức và nội dung giải thưởng

Tổ chức trao tặng

2005

Giải nhì Hội Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng khối Nông - Lâm - Ngư toàn quốc

Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh