Chi tiết thông báo
Minimize

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CỦA THẦY HỒ HUY TỰU
5/17/2012 9:09:53 AM

Các đề tài đã và đang thực hiện 
Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Khám phá thái độ và hành vi tiêu dùng thủy sản Việt nam
2005/2008
Cấp bộ, trong khuôn khổ Dự án quốc tế SRV 2701 – NORAD
Cộng tác viên chính
2
Mở rộng hiểu biết thái độ và hành vi của người tiêu dùng thủy sản Việt nam
2009/2011
Đề tài trong khuôn khổ Dự án quốc tế SRV 2701 – NORAD
Chủ nhiệm
Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
1
Nonlinear effects between satisfaction and loyalty: An empirical study of different conceptual relationships
2010
Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing
2
Food risk and knowledge in the satisfaction-repurchase loyalty relationship
2009
Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics
3
Ambivalence and involvement in the satisfaction-repurchase loyalty relationship
2010
Australasian Marketing Journal
4
The role of norms in explaining attitudes, intention and consumption of a common food (fish) inVietnam
2008
Appetite
5
The moderator effects of perceived risk, objective knowledge and certainty in the satisfaction–loyalty relationship
2011
 
Journal of Consumer Marketing
6
Segmentation Based on Perceived Quality, Ambivalence and Health Involvement for Fish Consumers in Vietnam
2011
(số đến)
Journal of Food Products Marketing
7
The relationships between perceived quality, satisfaction and loyalty towards fish in Vietnam
2006
Proceedings Hội thảo IIFET 2006.
8
Explaining repurchase intention of fish in Vietnam : an extension of the theory planed behavior
2010
Proceedings Hội thảo IIFET 2010.
9
Quan hệ giữa giá, chất lượng cảm nhận, sự thỏa mãn và trung thành đối với các sản phẩm cá của người tiêu dùng Việt nam.
 
2007
Tạp chí KHCNTS, Số 1.
10
Vận dụng lý thuyết hành vi dự định để giải thích động cơ của người tiêu dùng cá tại TP Nha trang.
2007
Tạp chí KHCNTS, Số 3
11
Hành vi tiêu dùng cá: Vai trò của các nhân tố xã hội.
2008
Tạp chí KHCNTS, Số 2
12
Tích hợp lý thuyết TPB để giải thích sự trung thành của người tiêu dùng: Vai trò của sự quan tâm.
2008.
Tạp chí KHCNTS, Số 1,
13
Sự trung thành của người tiêu dùng cá ở các thị trường phía Nam : Vai trò của sự quan tâm.
2008
Tạp chí Khoa học, Đại học Cần thơ, Số 9
14
Vai trò của cảm nhận rủi ro trong quan hệ giữa sự thỏa mãn và mức độ mua lại đối với cá thực phẩm.
2008
Tạp chí KHCNTS, Số 4
15
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng: Cấu trúc đa chiều của chất lượng thủy sản cảm nhận
 
2009
Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản, Số 3
16
Vai trò của hành vi quá khứ: tình huống ăn cá tại nhà của các người tiêu dung
2010
Tạp chí KHCNTS, Số 3
17
Lý giải sự cố gắng đối với việc gia tăng tiêu dùng đối với các sản phẩm cá
2011
(số đến)
Tạp chí KHCNTS

18
Phân tích thái độ của người tiêu dùng đối với các sản phẩm cá
2011
 
Tạp chí KHCNTS