Chi tiết thông báo
Minimize

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA CÔ MAI THỊ LINH
5/17/2012 9:11:28 AM

Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn học liên quan đến kỹ năng mềm tại khoa kinh tế - trường đậi học Nha Trang. Tham luận Hội  nghị đổi mới công tác quản lý và PPGD của Khoa kinh tế. Nha Trang 17.10.2010.