Chi tiết thông báo
Đóng

Góp ý của Hội đồng xét duyệt đề cương
23/12/2016 9:07:47 SA

Học viên xem các ý kiến góp ý của Hội đồng và hoàn thiện đề cương, gửi file excel theo mẫu (xem file) và 1 cuốn đề cương có xác nhận của GVHD về Khoa Kinh tế chậm nhất ngày 29/12/2016 đối với ngành QTKD và ngày 10/1/2017 đối với ngành KTPT để Khoa trình nhà trường ra QĐ.
1) Bảng nhận xét của Hội đồng ngành QTKD - (xem file)
2) Bảng nhận xét của Hội đồng ngành KTPT - (xem file)