Chi tiết thông báo
Đóng

DS đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện Tốt nghiệp Quý 1/2017
05/01/2017 10:11:03 SA

SV kiểm tra danh sách đủ điều kiện, nếu không có tên kiểm tra danh sách chưa đủ điều kiện để iết còn nợ môn gì. Làm thru tục chuyển đổi môn học ở phòng Đào tạo nếu đã trả nợ xong.nhưng vẫn chưa đủ điều kiện TN
1) Danh sách đủ điều kiện- xem file
2) Danh sách chưa đủ điều kiện - xem fìle